گروه اول : عضویت و ورود مطابق با استاندارد فنی و حرفه ای

شامل کلان شهرهای کشور ( تهران ، مشهد ، اصفهان ، تبریز ، اهواز ، کرمانشاه ، ارومیه ، شیراز ، قم ، رشت ، اردبیل ، همدان ، کرمان ، یزد ، اراک ، بندرعباس و کرج)

گروه دوم : عضویت و ورود مطابق با استاندارد فنی و حرفه ای

شامل سایر شهرها به جز گروه اول