آزمايش قطعات صنعتی با امواج فراصوتی UI

توانايی توليـد امـواج صـوتی و فراصـوتی بـا اسـتفاده از دستگاههای مربوطه   آشنايی با اصول مقدماتی فيزيك صوت، ماهيت صوت، سرعت امواج صوتی و طول موج آنها  ويژگی های امواج فرا صوتی  تضعيف و تشديد امواج صوتی  شكست امواج صوتی در محيط های كار مدهای امواج صوتی (طولی,عرضی و سطحی) آشنايی  با طرح های مبدل و…

آشنایی با بازرس قطعات جوشكاری شده به صورت چشمی TVTO VT LEVEL II

بازرس قطعات جوشكاری شده به صورت چشمی در حوزه بازرسی جوش ، فعالیت دارد.  تعريف دقيق استاندارد ( اصطلاحی ) : يكي از روش هاي آزمونهای غير مخرب NDT، ( روش VT ) Testing Visual يا آزمون چشمی مي باشد . انجام به موقع و صحيح روش آزمون چشمی مي تواند تا 80% هزينه ها…

آشنایی با مهارت فنی و حرفه ای

آشنایی با مهارت فنی و حرفه ای