آشنایی مقدماتی با استراتژی بكارگیری نانو بیوتكنولوژی در علوم زیستی

استراتژی بكارگیری نانو بیوتكنولوژی شایستگی از حوزه بیوتكنولوژی و نانوتكنولوژی است كه شامل كارهایی از قبیل بكارگیری فناوری نانو در زیست فناوری، انتخاب و تهیه وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی درنانو فناوری، روش های تولید نانو ذرات در مقیاس آزمایشگاهی، استفاده از نانو ذرات در زیست فناوری، استفاده از دستكاری مولكول ها با قوانین جمعی، خودآرایی…

آشنایی مقدماتی با پایشگر زیست محیطی آلاینده های صنعتی

پایش زیست محیطی آلاینده های صنعتی شغلی است از زیر مجموعه بهداشت و ایمنی كه پس از گذراندن مهارتهای  مرتبط با این شغل فرد توانایی اندازه گیری و سنجش آلاینده های صنعتی را همراه با جانمایی فرایندهای خط تولید با استفاده از نرم افزار GIS و مدلسازی پراكنش آلودگی در محیط پیرامون صنعت را با…

آشنایی با مهارت فنی و حرفه ای

آشنایی با مهارت فنی و حرفه ای