آشنایی مقدماتی با کارشناس بسته بندی (پلیمری)

كارشناس بسته بندی پليمری، شغلی است در حوزه مديريت صنايع که به شايستگی هايی از قبيل، تعيين ويژگی های مواد، طراحی و اجرای نوع چاپ مناسب، كنترل كيفيت محصول و بازاريابی مربوط است. این استاندارد با مشاغل مديريت توليد، طراحی، چاپ و بازاريابی مرتبط است. تعيين ويژگی های مواد با توجه به كاربرد طراحی واجرای…

آشنایی با مهارت فنی و حرفه ای

آشنایی با مهارت فنی و حرفه ای