آشنایی مقدماتی با پوشش دهی رنگ بدنه خودرو با مواد نانو 

پوشش دهی رنگ بدنه خودرو با مواد نانو از مشاغل صنايع خودرو است و شامل شايستگی های صفرشويی، واكس و پوليش بدنه خودرو، پوليش سراميک سه مرحله ای، احيای رنگ، ريكاوری بدنه و نگهداری خودرو وپوشش نانو سراميک (از بين بردن خك و خش و رفع آفتاب سوختگی) و ايجاد پوشش نانو سراميک جهت محافظت…

آشنایی مقدماتی با تكنسين انجام آزمون

تكنسين انجام آزمون شغلی در حوزه تضمين و كنترل كيفيت از مجموع مشاغل صنايع خودرو سازی است، كه به منظور انجام تست های قطعات و مجموعه های خودرو، تهيه گزارش های تست های انجام شده و مطابقت نتايج تست ها با استانداردهای قطعه يا مجموعه مورد نظرتعريف شده است كه با شغل تكنسين ارزياب قطعات…

آشنایی با تکنیسین ارزیاب قطعات

تكنسين ارزياب قطعات ، شغلی در حوزه تضمين و كنترل كيفيت است که  از مجموع مشاغل صنايع خودرو سازی ، محسوب می شود. این شایستگی به منظور حصول اطمينان از صحت فرآيند و كيفيت قطعات استفاده می شود. تکنیسین ارزیاب قطعات، شامل مجموعه های توليدی ، قابليت استفاده از استانداردها و دستورالعمل های كنترلی آن…

آشنایی با مهارت فنی و حرفه ای

آشنایی با مهارت فنی و حرفه ای