نان

آشنایی مقدماتی با مدير و تحقيق توسعه نان

مدير تحقيق و توسعه نان شغلی از مشاغل صنايع غذايی است كه وظايفی از جمله سازماندهی، برنامه ريزی و تقسيم كار بين كاركنان تحت سرپرستی، ثبت و نگهداری صحيح اطلاعات و انجام كليه امور محوله در دستورالعملها را در بردارد. از موارد دیگر می توان به این مولفه ها اشاره کرد: روشهای اجرايی و آئين …

آشنایی با مهارت فنی و حرفه ای

آشنایی با مهارت فنی و حرفه ای