گوهر

آشنایی با گوهر شناس

گوهرشناس در گروه طلا و جواهر سازی می باشد و شامل وظايف بكارگيری مبانی اوليه ،ابزارهای گوهرشناسی، ارزيابی اوليه تراش گوهرها، بلورشناسی ، بررسی و تعيين ويژگی های فيزيكی ، نوری گوهرها، انعكاس و انكسار و قطبش نور در گوهرها، بهسازی سنگ های قيمتی و شناسايی گوهرهای مصنوعی و در نهايت درجه بندی گوهرهای رنگی…

آشنایی با مهارت فنی و حرفه ای

آشنایی با مهارت فنی و حرفه ای