سرویس کار سم پاشی

آشنایی مقدماتی با سرويس کار و نگهدار سم پاش ها

سرويس كار و نگهدار سم پاش ها كسی است كه از عهده سرويس و نگهداری سمپاشهای دستی ، پشتی بدون موتور و موتور دار ، فرغونی موتوردار و پشت تراكتوری برآيد.  محلول پاش، گرد پاش و شعله افكن آشنايی با انواع سمپاش پشت تراكتوری، ساختمان انواع سمپاش پشت تراكتوری بوم دار،توربينی باغی  شعله افکن پشت…

آشنایی با مهارت فنی و حرفه ای

آشنایی با مهارت فنی و حرفه ای