آشنایی مقدماتی با ترميم گری ترک شيشه اتومبيل

شغل ترميم گری ترک شيشه اتومبيل از مشاغل حوزه مكانيک اتومبيل بوده و شايستگی های از قبيل ترميم سنگ خوردگی و ترميم ترک طولی دارد و با مشاغل فروشنده لوازم يدكی و تزئيناتی اتومبيل و تعميركار خودرو در ارتباط می باشد. توانايی ترميم سنگ خوردگی ترميم ترک طولی توانايی ترميم سنگ خوردگی انواع شيشه اتومبيل…

Adina

آشنایی مقدماتی با آنالیز سازه ها و سیالات با نرم افزار Adina system

در حوزه مكانيک بوده و شايستگی هايی آناليز سازهها و سيالات با نرم افزار system Adina از قبيل آناليز المان محدود سازه ها، شبيه سازی انتقال حرارت، سيالات ، كنش و واكنش آنها را دارد. اين شايستگی با مشاغل مهندسی مكانيك (طراحی ، نظارت و اجرا) شاغل در نظام مهندسی و طراحان شاغل در كارخانجات…

آشنایی با مهارت فنی و حرفه ای

آشنایی با مهارت فنی و حرفه ای