کودک

راهنمای گردشگری کودک

راهنمای گردشگری كودک شامل مواردی مانند گردشگری و جايگاه آن در بين خانواده ها، توريست، مسافر و انواع سفر مراحل آماده سازی سفر است. آماده سازی برنامه ها قبل، حين و بعد از سفر، برقراری ارتباط با خانواده ها در حين سفر و برقراری ارتباط و هماهنگی با عوامل موثر در كار، رعايت نظم و…

eco camp

آشنایی مقدماتی با مدیر اكوكمپ

مدیر اكوكمپ شغلی از حوزه گردشگری است كه دارای شایستگی های تجزیه و تحلیل صنعت گردشگری ، برنامه ریزی ، سازماندهی نیروی انسانی در اقامتگاههای طبیعی، طبقه بندی و شناخت انواع اقامتگاه ها و سازماندهی تورهای طبیعت گردی در اكو كمپ ها می باشد و با مشاغلی چون راهنمای طبیعت گردی و مدیر بوم خانه…

آشنایی با مهارت فنی و حرفه ای

آشنایی با مهارت فنی و حرفه ای