باغ

آشنایی با مدیر باغات مناطق معتدله

مدیر باغات مناطق معتدله شغلی از حوزه امور باغی و زراعی است که وظایفی از قبیل انتخاب زمین، احداث باغ و انجام مراحل كاشت، داشت و برداشت باغات مناطق معتدله، محاسبه هزینه های تولید و تخمین نرخ فروش، بسته بندی و بازاریابی محصولات درختان مناطق معتدله در باغات مناطق ایران را در بر دارد. این…

شرکت تعاونی

آشنایی مقدماتی با مدیر عامل شركت تعاونی تولید روستایی و سهامی زراعی

مدیرعامل شركت تعاونی تولید روستایی و سهامی زراعی در حوزه مشاغل گروه شغلی كشاورزی می باشد و شامل شایستگی های زیر است: بكارگیری مبانی مدیریت در شركت های تعاونی تولید و سهامی زراعی- برنامه ریزی امور تولیدات كشاورزی ، امور زیربنایی، بازاریابی ، فروش و پشتیبانی شركت، سازماندهی امور تولیدات كشاورزی ، زیربنایی ، پشتیبانی…