آشنایی با آزمايشگر آزمايشگاه مکانیک خاک

آزمایشگر آزمایشگاه مکانیک خاک یکی از مشاغل مربوط به حوزه ساختمان است که شامل شایستگی های آزمایش مکانیک خاک، سرویس و نگهداری وسایل آزمایشگاه مکانیک خاک، انجام عملیات صحرایی و کارگاهی، گزارش نویسی می باشد و با مشاغلی نظیر کارفرماهای دولتی و مهندسین ناظر و پیمانکاران خصوصی در ارتباط است. انجام آزمايشات آزمايشگاهی مربوط به…