آشنایی مقدماتی با گياهان دارويی و داروهای گياهی

متصدی تحقيق و توسعه بالينی داروهای گياهی شغلی است از حوزه فناوری های راهبردی كه دارای شايستگی هايی ازقبيل تشخيص و تفريق انواع گياهان دارويی، تبيين مكانيسم اثر داروهای گياهی، تبيين مكانيسم اثر داروهای شيميايی، تشريح فيزيوپاتولوژی بيماری ها ، تنظيم پروپوزال طرح های تحقيقاتی، پيگيری و انجام طرح های بالينی، گزارش گيری از طرح…

روش های آموزشی مدرن – قسمت اول

روش‌های آموزشی مدرن ، زمان تغییر فرا رسیده است قسمت اول روش تدریس جدید که ما آن را روش تدریس مدرن نامیده می شود ، بیشتر مبتنی بر فعالیت است و ذهن یادگیرنده را متمرکز می کند که او را به طور کامل در فرآیند یادگیری درگیر می کند. در روش نوین تدریس، آموزش و…