آشنایی مقدماتی با پایشگر زیست محیطی آلاینده های صنعتی

پایش زیست محیطی آلاینده های صنعتی شغلی است از زیر مجموعه بهداشت و ایمنی كه پس از گذراندن مهارتهای  مرتبط با این شغل فرد توانایی اندازه گیری و سنجش آلاینده های صنعتی را همراه با جانمایی فرایندهای خط تولید با استفاده از نرم افزار GIS و مدلسازی پراكنش آلودگی در محیط پیرامون صنعت را با…

آشنایی مقدماتی با مدیر سالن تولید پلیمرها

 صنایع شیمیایی – مدیر سالن تولید پلیمرها این استاندارد شامل مهمترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارهای ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلی ، مسئوليت ، شرايط كاری و استاندارد عملكرد مورد نيازشغل می باشد. مدير توليد پليمرها در حوزه ی صنايع شيميايی و پليمری بوده و…

آشنایی با مسئول تصفیه پساب رنگی کارخانجات صنعت کاغذ

مسئول تصفیه پساب های رنگی کارخانجات صنایع کاغذسازی شغلی است در رشته صنایع کاغذ به کار می رود. این شامل شایستگی های تهیه انواع رنگینه های آنیونی و کاتیونی کالیبراسیون ، کار با انواع رنگینه های مورد استفاده در  صنعت کاغذ ، حذف رنگینه کاتیونی با فیتلرهای آلی فرآوری نشده ، استفاده از بیو جاذب…