آشنایی مقدماتی با آلياژ ساز آلياژ های غير آهنی

آشنایی مقدماتی با آلياژ ساز آلياژهای غيرآهنی، اصول محاسبات شارژ، مقدار تلفات اصول محاسبات تغذيه گذاری و سيستم راه گاهی  اصول شارژ و ترتيب باردهی شارژ آلياژهای غيرآهنی مـورد اسـتفاده و خصوصـيات فيزيكـی عناصر آلياژی انواع شمش ها و قراضه ها رعايت موارد ايمنی محاسبه شارژ برنج ، برنز و آلياژ های آلومينيم، شارژ آلياژهای…

آشنایی مقدماتی با کارور دستگاه کوانتومتر

شغل كارور دستگاه كوانتومتر از مشاغل حوزه متالورژی بوده و شايستگی های از قبيل آماده سازی نمونه، راه اندازی دستگاه كوانتومتر، آناليز نمونه های مختلف، كاليبراسيون و عيب يابی دستگاه كوانتومتر را دارد و با مشاغل ريخته گری و فن ورز عمليات حرارتی در ارتباط می باشد. توانايی آماده سازی نمونه وراه اندازی دستگاه كوانتومتر،…