آشنایی با بازرس قطعات جوشكاری شده به صورت چشمی TVTO VT LEVEL II

بازرس قطعات جوشكاری شده به صورت چشمی در حوزه بازرسی جوش ، فعالیت دارد.  تعريف دقيق استاندارد ( اصطلاحی ) : يكي از روش هاي آزمونهای غير مخرب NDT، ( روش VT ) Testing Visual يا آزمون چشمی مي باشد . انجام به موقع و صحيح روش آزمون چشمی مي تواند تا 80% هزينه ها…