Adina

آشنایی مقدماتی با آنالیز سازه ها و سیالات با نرم افزار Adina system

در حوزه مكانيک بوده و شايستگی هايی آناليز سازهها و سيالات با نرم افزار system Adina از قبيل آناليز المان محدود سازه ها، شبيه سازی انتقال حرارت، سيالات ، كنش و واكنش آنها را دارد. اين شايستگی با مشاغل مهندسی مكانيك (طراحی ، نظارت و اجرا) شاغل در نظام مهندسی و طراحان شاغل در كارخانجات…

آشنایی مقدماتی با مدیر سالن تولید پلیمرها

 صنایع شیمیایی – مدیر سالن تولید پلیمرها این استاندارد شامل مهمترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارهای ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلی ، مسئوليت ، شرايط كاری و استاندارد عملكرد مورد نيازشغل می باشد. مدير توليد پليمرها در حوزه ی صنايع شيميايی و پليمری بوده و…

آشنایی با طراحی و آنالیز پایپینگ با نرم افزار AutoPipe

طراحی و آناليز پايپينگ با نرم افزار AutoPIPE در حوزه مكانيک بوده و كارهايی از قبيل طراحی و آناليز لوله كشی های نفت و گاز، پتروشيمی و offshore را دارد. اين شايستگی با مشاغل مهندسی مكانيك (طراحی ، نظارت و اجرا) در پروژه های پايپينگ در ارتباط می باشد. آناليز و انتخاب شرايط حاكم بر…