آشنایی با مدیر حمل و نقل زمینی

مدير حمل و نقل شغلی از حوزه حمل و نقل زمينی كه دارای شايستگی های بكارگيری امتيازات و حقوق شهروندی در نظام حقوقی و اجتماعی حمل و نقل، تشخيص سيستمهای هوشمند در برنامه ريزی ،هدايت و كنترل ترافيك، بكارگيری قوانين ،مقررات و مصوبات آيين نامه های اجرايی حمل و نقل و ترافيك شهری و جاده…