روندهای یادگیری در محل کار و مهارت های جدید قدرت

 روندهای یادگیری در محل کار و مهارت های جدید، با فناوری های دیجیتال در دهه های گذشته به روز رسانی می شوند. ارزیابی مجدد و مهندسی مجدد تصور مجدد روش کسب و کار سازمان‌ها سرعت پذیرش فناوری های دیجیتال سرعت تغییر مدل های کاری از راه دور و یا ترکیبی این امر، خواسته‌های جدیدی را…

روش های آموزشی مدرن – قسمت پنجم

روش‌های آموزشی مدرن ، زمان تغییر فرا رسیده است قسمت پنجم در زیر مزایا و معایب روش‌های سنتی و مدرن تدریس که به درک تفاوت بین روش‌های تدریس مدرن و روش‌های تدریس سنتی کمک می‌کند، بیان شده است: روش های یاد دادن سنتی روش های سنتی تدریس هنوز در اکثر نقاط کشور ما رایج است.…