آشنایی با تکنیسین ارزیاب قطعات

تكنسين ارزياب قطعات ، شغلی در حوزه تضمين و كنترل كيفيت است که  از مجموع مشاغل صنايع خودرو سازی ، محسوب می شود. این شایستگی به منظور حصول اطمينان از صحت فرآيند و كيفيت قطعات استفاده می شود. تکنیسین ارزیاب قطعات، شامل مجموعه های توليدی ، قابليت استفاده از استانداردها و دستورالعمل های كنترلی آن…