آشنایی مقدماتی با دستگاه كارور کوانتومتر

شغل كارور دستگاه كوانتومتر از مشاغل حوزه متالورژی بوده و شايستگی های از قبيل آماده سازی نمونه، راه اندازی دستگاه كوانتومتر، آناليز نمونه های مختلف، كاليبراسيون و عيب يابی دستگاه كوانتومتر را دارد و با مشاغل ريخته گری و فن ورز عمليات حرارتی در ارتباط می باشد. توانايی آماده سازی نمونه وراه اندازی دستگاه كوانتومتر،…