ماهی

آشنایی با پرورش دهنده ماهیان خاوياری

پرورش دهنده ماهیان خاوياری (تاس‌ماهیان) امورشیلات و آبزی پروری تاریخچه پرورش و جایگاه ماهیان خاویاری در جهان اصول ریخت شناسی و ویژگی های زیستی انواع ماهیان خاویاری ایران و جهان پراکنش جغرافیایی و زیستگاههای ماهیان خاویاری وضع جغرافیایی، اقلیمی و منابع زیستی دریای خزر  تفکیک گونه های مختلف ماهیان خاویاری مهارکردن و معاینه ماهیان خاویاری…