آشنایی مقدماتی با میکروبیولوژی آزمايشگاه آب

کارشناس میکروبیولوژی آزمایشگاه آب در حوزه مشاغل مديريت آب میباشد و شامل شایستگی های نمونه برداری میکروبی از آب، آماده سازی انواع محیط کشت های میکروبی، انجام فرآيند های شستشو و استریلیزاسیون، آماده سازی تجهیزات و کالیبراسیون ، شمارش باکتری های کلیفرم و کلیفرم گرماپای و coli.E ، شمارش باکتری های انتروکوک ها ،شمارش سودوموناس…