آشنایی با مسئول تصفیه پساب رنگی کارخانجات صنعت کاغذ

مسئول تصفیه پساب های رنگی کارخانجات صنایع کاغذسازی شغلی است در رشته صنایع کاغذ به کار می رود. این شامل شایستگی های تهیه انواع رنگینه های آنیونی و کاتیونی کالیبراسیون ، کار با انواع رنگینه های مورد استفاده در  صنعت کاغذ ، حذف رنگینه کاتیونی با فیتلرهای آلی فرآوری نشده ، استفاده از بیو جاذب…