information technology

آشنایی مقدماتی با مدیر عمومی پروژه های كامپیوتر و IT

مدیرعمومی پروژه كامپیوتر، فناوری اطلاعات و بررسی پـروژه در دوره استاندارد مدیریت پروژه تعریف می شوند. مدیریت پروژه به روش‌ها و فرآیندهایی برمی‌گردد که حدود صد سال پیش در کسب‌ و‌ کار توسعه پیدا کردند. با این حال، در سال‌های اخیر، مدیریت پروژه رشد چشمگیری داشته و به عنوان یک عملیات مجزا و جدی در…