manager

آشنایی مقدماتی با مدیر پایه

مدیر پایه کسی است که پس از گذراندن دوره آموزشی بتواند با به کارگیری مهارت های فنی و تخصصی و تشخیص مفاهیم و اصول مدیریت ، منابع مادی و انسانی یک سیستم هدفمند را هدایت و رهبری کند توانایی تشخیص مفاهیم و اصول مدیریت تشخیص مفهوم سازمان و ساختار سازمانی توانایی بهبود سیستم ها، روش…

آشنایی با طراحی و آنالیز پایپینگ با نرم افزار AutoPipe

طراحی و آناليز پايپينگ با نرم افزار AutoPIPE در حوزه مكانيک بوده و كارهايی از قبيل طراحی و آناليز لوله كشی های نفت و گاز، پتروشيمی و offshore را دارد. اين شايستگی با مشاغل مهندسی مكانيك (طراحی ، نظارت و اجرا) در پروژه های پايپينگ در ارتباط می باشد. آناليز و انتخاب شرايط حاكم بر…