آشنایی مقدماتی با کارور دستگاه کوانتومتر

شغل كارور دستگاه كوانتومتر از مشاغل حوزه متالورژی بوده و شايستگی های از قبيل آماده سازی نمونه، راه اندازی دستگاه كوانتومتر، آناليز نمونه های مختلف، كاليبراسيون و عيب يابی دستگاه كوانتومتر را دارد و با مشاغل ريخته گری و فن ورز عمليات حرارتی در ارتباط می باشد. توانايی آماده سازی نمونه وراه اندازی دستگاه كوانتومتر،…

آشنایی با بازرس قطعات جوشكاری شده به صورت چشمی TVTO VT LEVEL II

بازرس قطعات جوشكاری شده به صورت چشمی در حوزه بازرسی جوش ، فعالیت دارد.  تعريف دقيق استاندارد ( اصطلاحی ) : يكي از روش هاي آزمونهای غير مخرب NDT، ( روش VT ) Testing Visual يا آزمون چشمی مي باشد . انجام به موقع و صحيح روش آزمون چشمی مي تواند تا 80% هزينه ها…