آشنایی مقدماتی با شناسایی و ارزیابی اولیه پروژه های ساختمانی شرکت های گاز رسانی

این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش لازم جهت انجام کار شناسایی و ارزیابی اولیه پروژه های ساختمانی شرکت های گازرسانی در محیط ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می باشد: مطالعه قرارداد و مشخصات فنی و سایر مدارک پیمان شناسایی شرایط محیطی…