ماکیان

آشنایی مقدماتی با مدیر واحد پرورش مرغ مادر

مدیر واحد پرورش مرغ مادر كسی است كه پس از گذراندن دوره آموزشی لازم توانایی شناخت امكانات لازم در جهت احداث واحد پرورش مرغ مادر و راه اندازی آن واحد پرورشی را داشته باشد و همچنین دارای شناخت نسبت به انواع نژادهای مرغ مادر موجود در كشور بوده و آشنایی نسبت به انواع مواد غذایی…