آشنایی مقدماتی با انتقال تكنولوژی در بنگاه صنعتی

انتقال تكنولوژی در بنگاه صنعتی شايستگی است در حوزه ی مشاوره مديريت و صنايع می باشد و كارهايی از قبيل انتخاب تكنولوژی مناسب، انتقال مناسب تكنولوژی، مديريت بر اجرا و پياده سازی مناسب تكنولوژی كسب شده در ارتباط می باشد. تكنولوژی انتقال كه انتقال نيز ناميده می شود، روندی از انتقال مهارت ها، دانش ،…