خانواده

آشنایی با برنامه ريز امور اقتصادی – اجتماعی خانواده

مفهوم خانواده و انواع آن ساختار خانواده نیازهای جسمی و روانی خانواده مفهوم فرهنگها و آداب و سنن رایج در خانوادههای ایرانی نیازهای اقتصادی و اجتماعی خاانواده (بازنشستگی با بیمه تحصیل معلومین از کارافتادگی) نحوه نیازسنجی در خانواده مفهوم اولویت بندی نیازهای خانواده (روزانه، هفتگی، ماهانه وسالیانه) مفهوم ازدواج و تشکیل خانواده تهیه گزارش تحقیقی…