قلمه انجیر

آشنایی با تولید کننده نهال انجیر (قلمه ريشه دار)

تولید کننده نهال انجیر ( قلمه ریشه‌ دار) مشخصات، ارتفاع، عرض و طول گلخانه عمق شخم و میزان خاک بستر و اندازه جوی و پشته‌ها  مواد ضدعفونی بستر  نحوه کاشت در بستر  شکل دهی به بستر و اندازه جوی و پشته‌ها  تهیه مواد ضدعفونی بستر کاشت  ترکیب و بافت موردنیاز بستر کاشت  جادادن قلمه ها…