آشنایی مقدماتی با مدير تامين و كنترل مواد در ساخت پيل سوختی

این مهارت شغلی است از حرفه انرژی های تجديد پذير، پيل سوختی كه شايستگی هايی از قبيل شناسايی مواد مورد نياز در بخش ساخت و اسمبلينگ  استك، توانايی در شناخت و تامين مراكز و موسسات معتبر تهيه كننده مواد و تجهيزات، توانايی در بازرسی و كنترل كيفيت مواد و تجهيزات را دارا بوده و با…