آشنایی مقدماتی با ترميم گری ترک شيشه اتومبيل

شغل ترميم گری ترک شيشه اتومبيل از مشاغل حوزه مكانيک اتومبيل بوده و شايستگی های از قبيل ترميم سنگ خوردگی و ترميم ترک طولی دارد و با مشاغل فروشنده لوازم يدكی و تزئيناتی اتومبيل و تعميركار خودرو در ارتباط می باشد. توانايی ترميم سنگ خوردگی ترميم ترک طولی توانايی ترميم سنگ خوردگی انواع شيشه اتومبيل…