روش های آموزشی مدرن – قسمت دوم

روش‌های آموزشی مدرن ، زمان تغییر فرا رسیده است  قسمت دوم ویژگی های روش های نوین تدریس روش‌های آموزشی مدرن به ایجاد یا توسعه یک درک سازنده از علوم و فناوری پایه کمک می‌کنند. از این رو، عناصر روش تدریس معاصر عبارتند از: 1- دانش آموز محور یکی از ویژگی های اساسی روش های نوین…