آشنایی مقدماتی با طراحی مکانیکی و تحلیل سیستم های Piping با نرم افزار 2 Caesar

این دوره آموزشی به طراحی مکانیکی و تحلیل سیستم های Piping با نرم افزار Caeser 2  و روش های رجيستر كردن نرم افزارمی پردازد. ايجاد با فراخوانی فايل كاری از منوی File  كسينوس های هادی المان  مشخصات مقطع لوله  اطلاعات مربوط به المان ويژه  شرايط مرزی وبارگذاری  مواد Piping خواص الاستيسيته مواد چگالی ها  ناحيه…