باغ

آشنایی با مدیر باغات مناطق معتدله

مدیر باغات مناطق معتدله شغلی از حوزه امور باغی و زراعی است که وظایفی از قبیل انتخاب زمین، احداث باغ و انجام مراحل كاشت، داشت و برداشت باغات مناطق معتدله، محاسبه هزینه های تولید و تخمین نرخ فروش، بسته بندی و بازاریابی محصولات درختان مناطق معتدله در باغات مناطق ایران را در بر دارد. این…