فضای سبز

آشنایی مقدماتی با مدیر پروژه فضای سبز

مدیر پروژه فضای سبز از گروه شغلی کشاورزی می باشد و در زمینه اجرای پروژه های فضای سبز طراحی شده  که توسط  طراح فضای سبز شامل نقشه خوانی و پياده سازی آن روی زمین و نیز نگهداری از فضای سبز اجرا شده فعالیت می کند. همچنین با مشاغلی مانند طراح فضای سبز و نیز طراح…