مشاور تغذیه اینترنتی

آشنایی مقدماتی با مشاور تغذيه اينترنتی

مشاوره تغذيه اينترنتی از مشاغل مربوط به تغذيه در روزه صنايع غذايی می باشد و ارزيابی وضعيت رژيم گيرنده، طراحی  برنامه غذايی، طراحی نرم افزار تغذيه ای، وب سايت و طراحی كنندگان غذا در ارتباط است. طراحی پرسشنامه و وب سایت كار با نرم افزار تغذیه ای وضعيت رژیم گيرنده از طریق پرسشنامه گروه های…

آشنایی مقدماتی با گياهان دارويی و داروهای گياهی

متصدی تحقيق و توسعه بالينی داروهای گياهی شغلی است از حوزه فناوری های راهبردی كه دارای شايستگی هايی ازقبيل تشخيص و تفريق انواع گياهان دارويی، تبيين مكانيسم اثر داروهای گياهی، تبيين مكانيسم اثر داروهای شيميايی، تشريح فيزيوپاتولوژی بيماری ها ، تنظيم پروپوزال طرح های تحقيقاتی، پيگيری و انجام طرح های بالينی، گزارش گيری از طرح…