آشنایی مقدماتی با پوشش دهی رنگ بدنه خودرو با مواد نانو 

پوشش دهی رنگ بدنه خودرو با مواد نانو از مشاغل صنايع خودرو است و شامل شايستگی های صفرشويی، واكس و پوليش بدنه خودرو، پوليش سراميک سه مرحله ای، احيای رنگ، ريكاوری بدنه و نگهداری خودرو وپوشش نانو سراميک (از بين بردن خك و خش و رفع آفتاب سوختگی) و ايجاد پوشش نانو سراميک جهت محافظت…