آشنایی مقدماتی با آلياژ ساز آلياژ های غير آهنی

آشنایی مقدماتی با آلياژ ساز آلياژهای غيرآهنی، اصول محاسبات شارژ، مقدار تلفات اصول محاسبات تغذيه گذاری و سيستم راه گاهی  اصول شارژ و ترتيب باردهی شارژ آلياژهای غيرآهنی مـورد اسـتفاده و خصوصـيات فيزيكـی عناصر آلياژی انواع شمش ها و قراضه ها رعايت موارد ايمنی محاسبه شارژ برنج ، برنز و آلياژ های آلومينيم، شارژ آلياژهای…