آشنایی مقدماتی با دوزنده كيف چرمی اداری و مردانه

دوزنده كيف چرمی اداری و مردانه از مشاغل صنايع چرم ، پوست و خز بوده و شامل شايستگی های الگو برداری و ترسيم الگو، انتقال الگو و برش چرم مناسب و دوخت و تكميل كيف های مدارک، مردانه و اداری می باشد . الگو برداری و ترسيم الگوی كيف های اداری و مردانه  انتقال الگو…