آشنایی با مدير كارخانه ساخت مصنوعات چوبی

مدير كارخانه ساخت مصنوعات چوبی شغلی است از رشته صنايع چوب كه وظايف گزينش فرآيند توليد متناسب به روز مصنوعات چوبی، محاسبه و تعيين ظرفيت واحد ، تجزيه و تحليل چيدمان كارگاه و تجهيزات و ماشين آلات نظارت بر كنترل كيفيت متناسب با مصنوعات مواد اوليه، محصول حين ساخت و محصول نهايی، ساماندهی پرسنل شاغل…