شرکت تعاونی

آشنایی مقدماتی با مدیر عامل شركت تعاونی تولید روستایی و سهامی زراعی

مدیرعامل شركت تعاونی تولید روستایی و سهامی زراعی در حوزه مشاغل گروه شغلی كشاورزی می باشد و شامل شایستگی های زیر است: بكارگیری مبانی مدیریت در شركت های تعاونی تولید و سهامی زراعی- برنامه ریزی امور تولیدات كشاورزی ، امور زیربنایی، بازاریابی ، فروش و پشتیبانی شركت، سازماندهی امور تولیدات كشاورزی ، زیربنایی ، پشتیبانی…