آشنایی مقدماتی با گياهان دارويی و داروهای گياهی

متصدی تحقيق و توسعه بالينی داروهای گياهی شغلی است از حوزه فناوری های راهبردی كه دارای شايستگی هايی ازقبيل تشخيص و تفريق انواع گياهان دارويی، تبيين مكانيسم اثر داروهای گياهی، تبيين مكانيسم اثر داروهای شيميايی، تشريح فيزيوپاتولوژی بيماری ها ، تنظيم پروپوزال طرح های تحقيقاتی، پيگيری و انجام طرح های بالينی، گزارش گيری از طرح…