جنگل

آشنایی مقدماتی با مدیر بهره برداری از جنگل

مدير بهره برداری از جنگل، شغلی است که از زير مجموعه مشاغل منابع طبيعی و جنگل داری به شمار می رود. شايستگی هايی از قبيل تفكيک گونه های جنگلی، بررسی ويژگی های مناطق جنگلی ، تحليل ترافيک و جابجايی در  جنگل، مديريت عمليات بهره برداری از جنگل، طبقه بندی فرآورده های جنگلی ، تدوين گزارش…