قرارداد

آشنایی مقدماتی با تنظیم قراردادهای پیمانکاری ساخت و ساز بین المللی

تنظیم قراردادهای پیمانکاری ساخت و ساز بین المللی از شایستگی های حوزه حقوق بوده و شامل کارهای انجام  مذاکره، تنظیم متون پیش قراردادی و تحقیقات مقدماتی، تعیین و تشخیص موضوع و تنظیم بندهای تعهدات است. همچنین موارد زیر نیز در این حوزه قرار می گیرند: حقوق طرفین، تنظیم بندهای مبلغ و شیوه پرداخت تنظیم بندهای…

آشنایی مقدماتی با شناسایی و ارزیابی اولیه پروژه های ساختمانی شرکت های گاز رسانی

این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش لازم جهت انجام کار شناسایی و ارزیابی اولیه پروژه های ساختمانی شرکت های گازرسانی در محیط ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می باشد: مطالعه قرارداد و مشخصات فنی و سایر مدارک پیمان شناسایی شرایط محیطی…