آشنایی مقدماتی با استراتژی بكارگیری نانو بیوتكنولوژی در علوم زیستی

استراتژی بكارگیری نانو بیوتكنولوژی شایستگی از حوزه بیوتكنولوژی و نانوتكنولوژی است كه شامل كارهایی از قبیل بكارگیری فناوری نانو در زیست فناوری، انتخاب و تهیه وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی درنانو فناوری، روش های تولید نانو ذرات در مقیاس آزمایشگاهی، استفاده از نانو ذرات در زیست فناوری، استفاده از دستكاری مولكول ها با قوانین جمعی، خودآرایی…