آشنایی با طراح و عيب ياب منابع تغذيه

طراحی و عيب يابی منابع تغذيه از شايستگی های گروه الكترونيک می باشد . در اين شايستگی روش های طراحی بلوك های اصلی و مراحل عيب يابی در منابع تغذيه مورد تحليل و بررسی قرار مي گيرد . اين شايستگی با مهندسين الكترونيک و سخت افزار كامپيوتر و تعميركاران لوازم الكترونيكی و مخابراتی در ارتباط…