آشنایی مقدماتی با انتقال تكنولوژی در بنگاه صنعتی

انتقال تكنولوژی در بنگاه صنعتی شايستگی است در حوزه ی مشاوره مديريت و صنايع می باشد و كارهايی از قبيل انتخاب تكنولوژی مناسب، انتقال مناسب تكنولوژی، مديريت بر اجرا و پياده سازی مناسب تكنولوژی كسب شده در ارتباط می باشد. تكنولوژی انتقال كه انتقال نيز ناميده می شود، روندی از انتقال مهارت ها، دانش ،…

روش های آموزشی مدرن – قسمت پنجم

روش‌های آموزشی مدرن ، زمان تغییر فرا رسیده است قسمت پنجم در زیر مزایا و معایب روش‌های سنتی و مدرن تدریس که به درک تفاوت بین روش‌های تدریس مدرن و روش‌های تدریس سنتی کمک می‌کند، بیان شده است: روش های یاد دادن سنتی روش های سنتی تدریس هنوز در اکثر نقاط کشور ما رایج است.…